نمايشگاه بين‌المللي كامپيوتر و اتوماسيون اداري - نشست هم انديشي مسئولين استاني و كارآفرين برتر هندوستان در حوزه IT
سايت مقام معظم رهبريسايت رياست جمهوري ايران
نظام صنفيقوانين و مقرراتمشاركت كنندگانپلن نمايشگاه