نمايشگاه بين‌المللي كامپيوتر و اتوماسيون اداري - بيست و يكمين نمايشگاه بين المللي كامپيوتر و اتوماسيون اداري به روايت تصوير شماره 2
سايت مقام معظم رهبريسايت رياست جمهوري ايران
نظام صنفيقوانين و مقرراتمشاركت كنندگانپلن نمايشگاه